Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Eilandwinkel Wuxalia

Eilandwinkel Wuxalia

KvK 01094435

Torenstraat 18 8881BJ Terschelling West

info@eilandwinkelwuxalia.nl tel 0562-444140

Datum: mei 2020

  1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht. 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Eilandwinkel Wuxalia. 3. Dag: kalenderdag. 4. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 5. Eilandwinkel Wuxalia: de onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt. 6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en Eilandwinkel Wuxalia, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem. 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
  2. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eilandwinkel Wuxalia en op elke tussen Eilandwinkel Wuxalia en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand. 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van De Notenshop aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. 3. De Notenshop bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat De Notenshop deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Ontbindingsrecht 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger of een door de consument gekozen afleverlocatie. 2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product. 3. Voedingsmiddelen kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is.
  4. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Eilandwinkel Wuxalia te melden. Eilandwinkel Wuxalia verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht. 5. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Eilandwinkel geretourneerd te worden, conform de door Eilandwinkel Wuxalia verstrekte duidelijke en redelijke instructies. In elk geval dient een kopie van de pakbon te worden bijgesloten. 6. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument. 7. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde. 8. De Notenshop vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.
  5. Uitsluiting Ontbindingsrecht Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor de volgende producten: a. die door Eilandwinkel Wuxalia tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiƫle markt waarop Eilandwinkel Wuxalia geen invloed heeft;
  6. Levering 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Eilandwinkel Wuxalia kenbaar heeft gemaakt. 2. Bestellingen die voor 16:00uur afgerond zijn, zullen in beginsel binnen twee dagen worden geleverd. Eilandwinkel Wuxalia zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Eilandwinkel Wuxalia zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering. 3. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. De Notenshop zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden. 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.
  7. Garanties en Conformiteit 1. De Notenshop biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten. 2. Consument dient de producten conform met bewaaradvies van De Notenshop te bewaren en gebruiken. Dit bewaaradvies is te vinden op de website. 3. Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen. 4. Indien een gebrek een bij de koop bestaande fout blijkt te zijn, heeft consument recht op vervanging van het product. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag De Notenshop aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.
  8. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door consument.
  9. Klachten en Geschillen 1. Op overeenkomsten tussen De Notenshop en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij De Notenshop. 3. Bij De Notenshop ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal De Notenshop hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten. 4. De Notenshop wijst consument op de mogelijkheid om, indien De Notenshop en consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij De Notenshop, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/

Hier komen de algemene voorwaarden